مهندس نرم‌افزار ارشد Full Stack

شرکت Samotics هلند
May 14, 2021

مهندس DevOps

شرکت Clay هلند
May 14, 2021

توسعه‌دهنده GO

شرکت Worldline هلند
May 14, 2021

برنامه‌نویس Backend

شرکت Tessian انگلستان
May 14, 2021

برنامه‌نویس Python یا Java

شرکت Sanger انگلستان
May 14, 2021

برنامه‌نویس Backend

شرکت Compose انگلستان
May 14, 2021

برنامه‌نویس Frontend

شرکت Compose انگلستان
May 14, 2021

برنامه‌نویس PHP

شرکت Authentise انگلستان
May 14, 2021

برنامه‌نویس Python یا Java

شرکت Canva استرالیا
May 14, 2021

توسعه‌دهنده Frontend

شرکت Canva استرالیا
May 14, 2021