مهندس Full Stack Javascript

شرکت Rokt استرالیا
May 14, 2021

مهندس نرم‌افزار - Lead Software Engineer

شرکت PragmaTeam استرالیا
May 14, 2021

SRE (DevOs, SysAdmin)

شرکت Kailo آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس ارشد iOS

شرکت Auto1 آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس Ruby on Rails

شرکت Pair Finance آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس React

شرکت Neufund آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس ارشد Frontend

شرکت Forto آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس Django

شرکت ResearchGate آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس ارشد PHP

شرکت ResearchGate آلمان
May 14, 2021

برنامه‌نویس React

شرکت Wooga آلمان
May 14, 2021